0291-2728042/43 | 8696969849 dpsjdh@gmail.com
House Distribution @ DPS Pali Raod, Jodhpur
AGNI HOUSE
House Masters - Ms. Vinu Wanti Sain , Ms. Parul Bawa
SURYA HOUSE
House Masters - Mr. M. S Khan, Ms. Pooja Dadich
VARUN HOUSE
House Masters - Mr. Rishikant, Mr Prakash Rai , Mr. Vikas
PRITHVI HOSE
House Masters - Mr. Prem Praskash Gaur, Ms.Aabhishewta
NEER HOUSE
House Masters - Mr. Dheeraj, Mr. Kishan
VYOM HOUSE
House Masters - Ms. Nitika ,Mr. Manish, Ms. Mahima