House System

AGNI HOUSE

House Master - Mr. Rahul Solanki

SURYA HOUSE

House Master - Mr. Bhawani Singh Rathore

VARUN HOUSE

House Master - Ms. Kishan Singh

PRITHVI HOSE

House Master - Mr. Deepak Lalwani

NEER HOUSE

House Master - Mr. K.P. Murlidharan

VYOM HOUSE

House Master - Ms. Aradhana Issar